Готуємося до ЗНО. Тест з української мови на знання нормативно-стильових правил

1.  Ознаки нормативності, розгалуженої системи стилiв, багатофункцiйнiсті, наявнiсті усної та писемної форм, характернi для:

А. Нацiональної мови.

Б. Лiтературної мови.

В. Дiалектної мови.

2. Нацiональна мова може існувати в таких проявах:

А. Вищiй формi (лiтературнiй) та нижчих формах (територiальних i соцiальних дiалектах).

Б. Лiтературнiй формi.

В Територiальних i соцiальних дiалектах. 

3. Державна мова – це:

А. Мова, яка обслуговує дiловi стосунки в державній, правовій, виробничій та професійній сфері життя.

Б. Визнана основним законом країни мова. Її вживання обов’язкове в державних органах.

В. Мова засобів масової інформації, освіти та ділових паперів.

4. В Українi закріплено те, що українська мова є державною в такому документі:

А. Конституції України.

Б. Декларацiї про державний суверенiтет України».

В.  Законом України «Про мови».

5. Форма сучасної української лiтературної мови, якою користуються у виробничо-професійній сфері, називається:  

А. Мовою професійного спілкування.  

Б. Дiловою мовою.

В Професiйним арготизмом.

6. Володiнням мовою професiйного спiлкування називається:

А. Знання мови професiйного спiлкування, тобто, крiм норм сучасної української лiтературної мови, це ще знання спецiальної термiнологiї, особливостей побудови синтаксичних конструкцiй.

Б. Умiння використовувати знання мови на практицi, уміння користуватися мовнимі засобами відповідно до ситуації та мети спілкування.

В. Знання мови професiйного спiлкування.

7. Мовна норма – це:

А. Форма та зміст iснування мови.

Б. Сукупнiсть усiх слiв, речень, а також особливості користування мовними засобами всіма людьми.

В. Сукупнiсть усталених, загальноприйнятих правил, якi закрiпленi в процесi суспiльної комунiкацiї.

8. Правильну розстановку роздiлових знакiв регулюють такі норми:

А. Граматичнi.

Б. Синтаксичнi.

В. Пунктуаційні.

9. Уживання мовних засобiв вiдповiдно до їхнього стилiстичного забарвлення й стилю мовлення регулюють такі норми:

А. Граматичнi.

Б. Стилiстичнi.

В. Лексичнi.

10. Усi словосполучення наведено без порушення лексичних норм у рядку:

А. Вiдрахування з унiверситету, виключне право, винятковий випадок.

Б. Виключний випадок, винятковi умови, виключений комп’ютер.

В.Вимкнений комп’ютер, виключнi умови, винятковий випадок.

11. Усi наведенi словосполучення є нормативними в рядку:

А. Перебувати на облiку, частна власнiсть, забезпечити безпеку.

Б. Бути на облiку, негативно вiдноситися, приватна власнiсть.

В. Перебувати на облiку, негативно ставитися, гарантувати безпеку.

12. Усi словосполучення наведено без порушення граматичних норм у рядку:

А. У тисячу дев’ятсот дев’яностому роцi, згiдно розпорядження, двоє окулярiв.

 Б. Згiдно з розпорядженням, о п’ятiй годинi ранку, трирiчна перерва.

В. Трьохрiчна перерва, в п’ять годин ранку, вiдповiдно розпорядження.

 

 

 

 

 

 

 


У випадку копіювання матеріалів на інший сайт обов'язковою є моя письмова згода
та пряме індексоване посилання на linguistika.com.ua
© 2012-2024

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.