Українське ділове мовлення. Програма для професійно-технічних навчальних закладів України - Page 3

Морфологія (10 год)

Іменник. Функціонально-стилістичні особливості використання лексико-граматичних груп іменників (зокрема, власні і загальні назви, конкретні та абстрактні, речовинні, збірні назви). Визначення роду іменників. Складні випадки словозміни (Р.в. іменників ІІ в.; поділ іменників ІІ в. з основою на –р (назви професій) на групи та написання відмінкових закінчень; використання паралельних закінчень Д.в. іменників ІІ в.; особливості вживання та творення Кл.в. іменників). Творення чоловічих та жіночих імен по батькові. Відмінювання прізвищ, імен, по батькові.

Орфографія. Вживання великої літери. Правопис прізвищ. Правопис відмінкових закінчень. Правопис складних іменників.

Культура ділового мовлення. Зв’язок іменників спільного роду та незмінюваних іменників з відмінюваними частинами мови. Словозмінні паралелі іменників, їхні стилістичні можливості.

Практична робота. Складання списку, заявки.

Прикметник. Творення ступенів порівняння якісних прикметників та використання форм вищого та найвищого ступенів в діловому мовленні.

Орфографія. Правопис відмінкових закінчень прикметників. Правопис складних прикметників.

Культура ділового мовлення. Синоніміка форм ступенів порівняння прикметників. Особливості вживання коротких і нестягнених форм прикметників. Наголошення відмінкових форм прикметників.

Практична робота. Складання довідки.

Числівник. Норми узгодження числівників з іменниками. Типи відмінювання числівників.

Орфографія. Правопис складних та складених числівників.

Культура ділового мовлення. Правильне використання відмінкових форм числівника, вживання числівників з іменниками в називному і непрямих відмінках. Наголос у числівниках.

Практична робота. Складання розписки, доручення, відомості, накладної.

Займенник. Узагальнене значення займенників. Групи займенників за значенням. Особливості використання займенників у діловому мовленні.

Орфографія. Правопис відмінкових закінчень, вживання паралельних форм. Написання похідних займенників разом, окремо, через дефіс.

Культура ділового мовлення. Запобігання двозначності висловлювання при вживанні займенників. Стилістичне використання займенникових форм: форми  1 (ми) та 2 (ви) ос. мн. у значенні однини та ін. Наголос у займенниках.

Практична робота. Складання плану, листа.

Прислівник. Творення прислівників. Ступені порівняння прислівників.

Орфографія. Правопис прислівників і прислівникових сполучень, утворених від іменника з прийменником..

Культура ділового мовлення. Синонімія прислівників, вживання форм ступенів порівняння прислівників. Наголос у прислівниках.

Практична робота. Складання оголошення, запрошення, повідомлення.

Дієслово. Дієслівні форми (інфінітив, особові, дієприкметник, дієприслівник, безособові на –но, -то). Особливості словозміни (творення часових форм, способів). Творення дієприкметників та дієприслівників, особливості вживання цих форм у діловому мовленні. Вимоги щодо дієслівного керування.

Орфографія. Правопис особових закінчень дієслів. Правопис суфіксів і закінчень дієприкметників та суфіксів дієприслівників.

Культура ділового мовлення. Використання безособових форм дієслова на означення пасивної дії (стану). Єдність видо-часових форм дієслова-присудка як засіб зв’язку речень у тексті документів.

Практична робота. Складання анотації, висновку, огляду.

Службові частини мови. Особливості використання усталених прийменникових конструкцій у діловому мовленні. Роль і синонімія сполучників. Функції часток у слові та реченні.

Орфографія. Написання частки НЕ з різними частинами мови. Правопис словотворчих і формотворчих часток. Правопис сполучників. Правопис прийменників.

Культура ділового мовлення. Синоніміка прийменників, сполучників. Прийменник ПО в діловому мовленні.

Практична робота. Складання рецензії, відгуку, звіту.


У випадку копіювання матеріалів на інший сайт обов'язковою є моя письмова згода
та пряме індексоване посилання на linguistika.com.ua
© 2012-2021

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.