Українське ділове мовлення. Програма для професійно-технічних навчальних закладів України - Page 2

Фонетика (4 год)

Співвідношення між буквами і звуками. Позначення м’якості приголосних та роздільної вимови на письмі. Фонетичні явища в системі приголосних звуків (спрощення, подовження, чергування). Засоби милозвучності (чергування У – В, І – Й, -ся, -сь, -ти, -ть тощо).

Орфографія. Правопис м’якого знака, апострофа, спрощених груп приголосних, подовження.

Культура ділового мовлення. Орфоепічні норми літературної мови. Практичне використання милозвучної вимови та засобів милозвучності. Наголошування слів.

Практична робота. Складання заяви, пропозиції.

Учні повинні з н а т и:

роль мови у суспільному житті;

поняття мовної норми;

функціональні стилі української літературної мови, риси офіційно-ділового стилю;

правила написання апострофа, м’якого знака, спрощених груп приголосних, подовження;

основні правила української орфоепії;

значення орфоепічних норм, причини відхилення від них та шляхи усунення помилок у вимові;

засоби милозвучності і норми їх використання.

Учні повинні у м і т и:

визначати жанри офіційно-ділового стилю і називати складові елементи тексту документа;

членувати текст документа на складові;

використовувати засоби милозвучності в мовленні;

складати і редагувати автобіографію, характеристику, резюме, заяву, пропозицію.

Лексика ділових паперів (8 год)

Ділова лексика, її ознаки та групи (зокрема, терміни, професійно-технічна лексика). Терміни та їх місце в діловому мовленні, в тому числі терміни ринкової, комерційної, зовнішньоекономічної діяльності. Книжні та іншомовні слова документах. Синоніми в діловому мовленні. Складні випадки розмежування значення паронімів. Фразеологічні книжні звороти в офіційно-діловому стилі. Етика ділового спілкування.

Орфографія. Правопис слів іншомовного походження.

Культура ділового мовлення. Дотримання лексичних норм. Етикет ділових паперів. Вживання та норми узгодження іншомовних слів. Вибір слова. Використання фразеологічних книжних зворотів.

Практична робота. Складання телеграми, телефонограми, повідомлення електронною поштою (e-mail).

Учні повинні з н а т и:

поняття ділової лексики та її ознаки;

поняття терміну, його місця в діловому мовленні;

поняття професійно-технічної лексики;

типи слів за значенням і звучанням (синоніми, однозначні й багатозначні слова, пароніми);

правопис та норми узгодження іншомовних слів.

Учні повинні у м і т и:

визначати лексичне значення слів за словником і контекстом;

використовувати словники: тлумачний, синонімів, антонімів, іншомовних слів, перекладні (в тому числі галузеві) тощо;

правильно і доцільно вживати запозичені слова;

вживати стійкі мовні звороти в офіційно-діловому стилі;

складати і редагувати телеграми, телефонограми, повідомлення електронною поштою (e-mail).

Словотвір (4 год)

Морфологічні способи творення слів. Явища чергування приголосних на межі морфем при словотворі (чергування, подвоєння). Типи абревіатур та їх використання. Найпоширеніші загальноприйняті та галузеві скорочення.

Орфографія. Написання похідних від власних назв прикметників. Правопис суфіксів, префіксів. Правопис складних слів.

Культура ділового мовлення. Усунення помилок, пов’язаних з невиправданим повторенням спільнокореневих слів, а також з порушенням норм українського словотвору. Правильна вимова і вживання складноскорочених слів. Наголошення складних слів.

Практична робота. Складання доповідної і пояснювальної записок, інструкції.

Учні повинні з н а т и:

особливості творення різних частин мови;

чергування фонем на межі морфем при словотворенні;

типи абревіатур;

найпоширеніші загальноприйняті та галузеві скорочення.

Учні повинні у м і т и:

добирати слова одного словотворчого типу;

дотримуватись норм українського словотвору;

складати  і редагувати доповідну і пояснювальну записки, інструкцію.


У випадку копіювання матеріалів на інший сайт обов'язковою є моя письмова згода
та пряме індексоване посилання на linguistika.com.ua
© 2012-2021

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.