Прийменник - Page 5

Просторові (локальні) прийменники становлять основний тип, оскільки поєднуються з іменниками конкретної семантики, які формують ядро іменника як лексико-граматичного класу слів, до­сить детально диференціюють значення, об'єднують найбільшу кі­лькість одиниць і служать базою для формування інших типів при­йменників. Серед основних семантичних ознак мовознавці виділя­ють такі: безпосереднє місце перебування чи пересування предмета щодо просторового орієнтира, початкова чи кінцева точки руху, вказівка на функцію просторової координати і на сторону просто­рового орієнтира, щодо якої визначається потрібна точка у просто­рі, значення напрямку та місце знаходження, значення місця і на­прямку, шляху руху і вихідного пункту руху.
Із семантично нейтральними відмінками (місцевим та родовим) просторові прийменники передають локальність (місце), з динаміч­ними (знахідним та орудним) відмінками — значення напрямку і шляху руху, причому прийменники виражають локалізацію руху, відмінки вказують на динамічні відношення.
Група просторових прийменників досить численна й налічує по­над 130 одиниць: біля, близько, близько від, в(у), вглиб, вдовж, вздовж, вище, від (од), впродовж, всередині, вслід, вслід за, далеко від, до, з-за, з-над, кінець, коло, край, ліворуч до, навпроти, обабіч, обік, на чолі, округ, під (піді, підо), поміж, понад, побіч з, поміж (помежи), понад (понаді, понадо), попри, поруч, поруч з, поряд, поряд з, посеред, посере­дині, починаючи від, праворуч, при, проміж, просто, проти, серед, слі­дом за, спереду, супроти, у бік, у напрямі, у напрямі до, у напрямку, у напрямку до, через та ін. Наприклад: В таку добу, під горою, біля того гаю, Щось чорніє над водою, щось біле блукає; По діброві вітер виє... Край дороги гне тополю До самого долу. Понад самим берегом в'ється в траві стежка через усе село. Волошки дивляться в небо. Вони хотіли бути як небо і стали як небо...; Мене спиняє біла піна гречок, легка, наче збита крилами бджіл. Просто під ноги лягла співуча арфа й гуде на всі струни. І знову човни, як птиці у клітці, шугали далі від берега, розсіваючи над водою скрегіт і дзвін ланцюгів; Прямо насупроти школи стояв будиночок для вчи­телів.

У сучасній українській мові налічується 38 темпоральних (часо­вих) прийменників, причому більшість із них (23) формально спо­ріднені з просторовими: біля, близько, в, від (од), впродовж, вслід за, слідом за, до, з, за, коло, між (межи), поміж (помежи), на, над, перед, під, по, при, проти, серед, посеред, через. Наприклад: Птаха за коротку весну встигає виспівати все, що назбиралося в її серці за рік. В день на Купаїш, зрана попоравшись, вся молодь рушила з села. Упродовж віків жінка на нашій землі не тільки виховувала дітей, вела господарство, а й залишила помітний слід у народному мистецтві. Ще й нині щовесни через увесь Великодній піст старші жони займаються писанкарством (Кл.); Ми там вели розмову щиру, як по війні, у роки миру, ростем, міцнієм... Решта 15 темпоральних при­йменників сформувалися і формуються у сфері темпоральних від­ношень: Наприклад: напередодні, наприкінці, о (об), одночасно з, під час, пізніше (пізніш), після, опісля, починаючи з, протягом, раніше (ра­ніш), у міру, у процесі, у ході. Протягом зими снігу майже не було. Наприкінці концерту виступив Лисенків хор, і пішли українсь­кі народні пісні. Після довгого літнього дня Маланка з Гафійкою волочать курною дорогою утому тіла й приємне почуття скінченого дня (Коц.).

Логічні прийменники — це особливий семантичний тип приймен­ників. З просторовими і темпоральними їх єднає лише семантична
ознака контактність — дистантність, яка модифікується в них в ознаку одночасності — різночасності. Саме вона зближує логічні прийменники з темпоральними.

Логічні прийменники виражають такі різновиди логічного зв'яз­ку між явищами: відношення причини, мети, уяви, відповідності, невідповідності, допустовості тощо. Для їх реалізації використову­ється 46 прийменників: в, від, для, з, за, завдяки, на, під, по, при, про, ради, через, задля, заради, попри, внаслідок, всупереч, в ім'я, в інтере­сах, на підставі, залежно від, зважаючи на, згідно з, з метою, з наго­ди, з огляду на, з приводу, на випадок, на (у) честь, незалежно від, у разі, у силу та ін., які виражають найголовніші відношення відмін­кових форм з дієсловами та іншими словами в реченні, а саме:
причинові: з, за, від, через, перед, завдяки, у результаті, під впли­вом, внаслідок, у зв 'язку з, у силу, з огляду на, зважаючи на та ін. Наприклад: 3 радощів він мало не збожеволів. Вицвіли в матері очі від чекання. Так трапилося, що не з кохання, а з жалості одружився (Свирид) на молодій удовиці. Чи то під впливом про­щання й Соломіїних сліз, чи внаслідок реакції по пережитих турботах, його огорнув жаль.

мети: для, на, за, по, задля, ради, заради, з метою, в інтересах, з нагоди, з приводу, на випадок, на (у) знак, у справах, у справі, в ім 'я, на честь та ін. Наприклад: Вона й досі так любить свого чоловіка, що ладна все зробити не заради свого видужання, а заради нього. Ти щире слово-квітку ніжну — Подарував мені на біль. Во ім'я радості і миру встають будови тут і там. Для радості, для щастя — ось для чого приходить людина в життя. На пораду вересень покличе Всю старшину лісу, степів.


У випадку копіювання матеріалів на інший сайт обов'язковою є моя письмова згода
та пряме індексоване посилання на linguistika.com.ua
© 2012-2024

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.