Синоніми - Page 2

Лексичні синоніми можуть бути загальномовними й кон­текстуальними. Загальномовними називаються ті, що не залежать від контексту, їхня синонімічність сприймається й поза контекстом: життєпис — біографія; абетка — азбука — алфавіт; визискування — експлуатація; всесвіт — космос; лаштунки — куліси. Контекстуальними називають ті синоніми, що набувають синонімічності тільки в кон­тексті (чи у словосполученні): чешу (йду) до хати; сива (давня) історія; заливатися (сміятися) без причини тощо. Контекстуальні синоніми, як правило, мають яскраве емоційно-експресивне забарвлення! Маланка ледве допха­лась до своєї халупки; їй не хотілось нічого робити і вона, склавши руки, як у неділю, гаптувала словами хитрі ме­режки; Хома був усюди. Він, здавалось, забув людську мову і лиш, як жужіль од горіння душі, викидав з себе: «Бити! Палити!-» (М. Коцюбинський).

Морфологічними синонімами називають варіанти форм, що передають те ж саме поняття. Наприклад, давальний і місцевий відмінок: батьку — батькові, на батьку — на батькові; по полі — по полю; орудний відмінок; тією — тою, п'ятьма — п'ятьома.

Синтаксичні синоніми — це граматично різні конструк­ції, що виражають ту саму думку. Такими можна вважати:

сполучникові та безсполучникові речення; Сонце зайш­ло і й надворі швидко стемніло. — Як тільки сонце зайшл онадворі швидко стемніло .— Коли сонце зайшло, надворі швидко стемніло;

складнопідрядні й прості речення з дієприкметниковими та дієприслівниковими зворотами: Картина, що була написана олією, висіла над роялем. — Написана олією картина висіла над роялем; Коли приходиш з вулиці додо­му, мий руки. — Прийшовши з вулиці додому, мий руки;

складнопідрядні й прості речення з другорядними чле­нами: Коли приїду з відрядження, зайду до вас. — Після приїзду з відрядження зайду до вас; Коли закінчиться урок, підійди до мене — Після уроку підійди до мене;

синтаксичні конструкції книжного і розмовного ха­рактеру:

незважаючи на те, що хоч і внаслідок того що після того завдяки тому що, через те, з метою, щоб, незважаючи на те.


У випадку копіювання матеріалів на інший сайт обов'язковою є моя письмова згода
та пряме індексоване посилання на linguistika.com.ua
© 2012-2024

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.