Прийменник - Page 7

Синонімічні ряди створюють прийменники для — на (приготува­ли для продажу — приготували на продаж), по — за (пішов по молоко — за молоком), ради (заради) — задля — для (будую ради дитини — задля дитини — для дитини), на — про (бережу на всякий випадок — про всяк випадок) тощо.
Вживання прийменників. Значення прийменників

Прийменники вживаються тільки при іменних частинах мови, які мають форму непрямого відмінка (при іменниках, займенниках, субстантивованих прикметниках, дієприкметниках, числівниках), тому вони і називаються прийменниками.

Прийменник може вживатися з формою одного непрямого відмінка (наприклад: без, біля, від, для, до, з-за (із-за), з-під, проти, серед уживаються тільки з родовим) або сполучатися з двома відмінками, (наприклад: над, під, перед, поза — зі знахідним та орудним відмін­ками; на, о (о"), по — зі знахідним і місцевим відмінками) чи із трьома (напри лад: з, за, між — з родовим, знахідним, орудним відмінками; в (у) — з родовим, знахідним, місцевим відмінками). Детальніше див. "Таблицю вживання прийменників".

Кожен прийменник має визначене коло зв'язку з відповідними відмінками і виражає певні відношення тільки з відповідною фор­мою.
Так, з одним відмінком, наприклад, з родовим, уживаються при­йменники біля, близько, коло, що виражають:
1) місце дії, близькість до чогось {рости біля тину, стояти коло школи, поставити близько вогню). Прислівниковий прийменник бли­зько може мати ще й значення приблизності у будь-яких вимірах: пробути близько години, лишилося близько кілометра шляху, від (од), що виражає:
2)  просторові відношення віддалення: відійшов від криниці;
3)  причину: плакати від щастя, помер від хвороби;
4) порівняння при вищому ступені порівняння: солодший від меду, вищий від брата (паралельно: солодший за мед), до, який вказує на:
5) кінцевий пункт напряму дії: піти до школи, поїхати до Львова;
6) час або мету дії: читав до ранку, дожив до старості;
7) об'єкт дії: взятися до роботи, до книжки, до науки.
Прийменник через уживається тільки зі знахідним відмінком і ви­ражає:
8) рух упоперек чогось, серединою або зверху: перелізти через перелаз, перепливти через річку;
9) час: прийти через тиждень, через рік;
10) причину: все через тебе;
11) засіб, посередництво: переказав через брата;
12) надмірність у прислівникових зворотах: прийти через силу, пе­ревалити через міру.
З двома відмінками вживаються такі прийменники: на зі знахідним і місцевим відмінками: зі знахідним відмінком на означає:
1) місце або предмет, на який спрямована дія: сів на віз; На галяву виходить Хо;
2) мету: пішов на полювання, винести на обговорення;
3) призначення: зерно на посів, відро на воду; з місцевим відмінком на означає:
4) місце, де відбувається дія: жити на Кавказі, косив на полі;


У випадку копіювання матеріалів на інший сайт обов'язковою є моя письмова згода
та пряме індексоване посилання на linguistika.com.ua
© 2012-2024

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.