Українська література 1920-1939 рр.

Мета: розкрити основнi тенденцiї розвитку української лiтератури 20–30-х рокiв ХХ ст.; допомогти зрозумiти причини трагедiї талановитих митцiв у тоталiтарнiй державi; удосконалювати вмiння користуватися довiдковими виданнями i словниками, аргументовано доводити власну думку; розвивати iнтерес до лiтератури цього перiоду, бажання бiльше дiзнатися про долю та творчiсть представникiв «розстрiляного вiдродження».

Учнi повиннi знати: iсторичнi та суспiльнi умови розвитку лiтератури в ХХ ст., основнi напрями, стильове розмаїття мистецтва 1920-х рокiв; iмена i твори письменникiв 20–30-х рокiв ХХ ст.; основнi лiтературнi органiзацiї, угруповання 1920-х рокiв; змiст поняття «розстрiляне вiдродження».

Учнi повиннi вмiти: користуватися довiдковими виданнями i словниками; розповiдати про ма- совi репресiї письменникiв у 1930-тi роки, втручання влади в мистецький процес; тлумачити поняття «розстрiляне вiдродження»; зiставляти вивчений ранiше i новий матерiал.

ТЛ: «розстрiляне вiдродження».

Перебiг уроку

Пiсля традицiйного привiтання з новим навчальним роком учитель окреслить коло проблем, якi будуть предметом аналiзу на уроках протягом семестру. Можна поцiкавитися, що саме очiкують учнi вiд урокiв лiтератури в останнiй рiк їхнього навчання у школi. Доречним буде коротке емоцiйне слово про роль лiтерату- ри в життi конкретної людини та всiєї нацiї. Основний матерiал учитель подасть у формi лекцiї, проте постiйно залучатиме до спiвпрацi одинадцятикласникiв. Результатом учнiвської дiяльностi на уроцi стануть складенi ними тези.

Пригадаємо iмена i твори письменникiв ХХ столiття, що вивчалися в 10-му класi.

11 клас

Акродиктант.

1. Рядки:
Та прийде час, i ти огнистим видом

Засяєш у народiв вольних колi

взятi з твору...

2. Автор поетичної збiрки «З журбою радiсть обнялась».

3. Друга поетична збiрка Лесi Українки.

4. Василь Стефаник – найяскравiший представник українського (указати течiю мо- дернiзму)...

5. Жанр твору В.Винниченка «Сонячна машина».

6. Лаконiзм, несподiвана розв’язка, внутрiшнiй сюжет, образнiсть мови – жанровi особливостi...

7.Твiр М.Коцюбинського, назва якого перекладається як «пауза», «перепочинок».

8. Повiсть О.Кобилянської, в якiй порушується бiблiйна проблема братовбивства.

9. Донька Мартина Борулi з однойменної трагiкомедiї І.Карпенка-Карого.

Вiдповiдi: 1. «Мойсей». 2. Олесь. 3. «Думи i мрiї». 4. Експресiонiзм. 5. Роман. 6. Новела. 7. «Intermezzo». 8. «Земля». 9. Марися.

Ключове слово, утворене з перших лiтер, – модернiзм.

Що таке модернiзм? Назвiть течiї модернiзму та представникiв кожної з них.

Бесiда
1. Кому з письменникiв, творчiсть яких вивчали в 10-му класi, довелося жити в Українi пiсля жовтнево- го перевороту 1917 року? Як вони сприйняли радянську владу?

2. Як продемонстрували своє неприйняття нової iдеологiї В.Винниченко, Олександр Олесь, М.Вороний?

3. Назвiть письменникiв, якi стали жертвами полiтичних репресiй.

4. Що вам вiдомо з урокiв iсторiї про полiтичне i культурне життя України в 20-тi роки ХХ столiття? Що знаєте про українiзацiю?

5. Чому 30-тi роки ввiйшли в iсторiю України як трагiчнi й кривавi? Що вам вiдомо про сталiнськi репресiї?

6. Пояснiть, як ви розумiєте поняття «свобода творчостi». Чи може митець вiльно творити, коли йо- му диктують, як i що писати?

Учитель доповнюватиме вiдповiдi, за потреби можна використати матерiал пiдручника, слов- никiв. Потiм розповiсть про лiтературне життя України 20-х рокiв ХХ ст.

Течiї модернiзму
й авангардизму

Письменники,
у творах яких виявляються ознаки стилю

Неореалiзм

Г.Косинка, В.Пiдмогильний, Є.Плужник, Б.Антоненко-Давидович

Символiзм


У випадку копіювання матеріалів на інший сайт обов'язковою є моя письмова згода
та пряме індексоване посилання на linguistika.com.ua
© 2012-2024

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.