Перекладна церковна література. Біблія — видатна па­м'ятка світового письменства - Page 2

Словникова робота.
Біблія (від грецьк.— книги) — Книга книг складається з окре­мих книг різних авторів, різного часу написання, різних жанрів і стилів. Це священна книга християн та іудеїв (Старий Заповіт). Тво­ри, що складають Біблію, канонізовані Церквою, визнані богонатхненними, атентичними — справжніми, несфальсифікованими. Християнсь­кий канон містить у Старому Заповіті — 47, у Новому — 27 книг.
Псалом (від грецьк.— пісня в музичному супроводі) — жанр старозавітної релігійної лірики, звертання до Бога у формі пісні. Псалми, автором більшості яких вважається цар Давид (Давидові псалми), зібрані у Псалтирі — одній із книг Біблії. За тематични­ми особливостями псалми поділяються на благальні, псалми-подяки за вислухані молитви, псалми-гімни на уславлення Бога та історико-повчальні псалми. Для них характерна яскрава образна мова, наснажена сильним ліричним почуттям. Основними композиційни­ми засобами є антитеза (протиставлення доброчесності й амораль­ності, висловлення контрастних переживань суму і радості, пока­яння і хвали), паралелізм (синонімічні варіації однієї думки), гра­дація (частини твору розміщені в порядку зростання їх емоційної наснаженості і значущості змісту).
Притча — повчальне алегоричне оповідання філософсько-етично­го змісту. Складається, як правило, із сюжетної розповіді про людське життя і повчального висновку. Один із провідних жанрів християнсь­кої церковної і середньовічної літератури. Багато притч у книгах Біблії («Притча про блудного сина», «Притча про сіяча»), староруських збірни­ках «Златая цепь», «Златоуст», «Пчела», «Ізмарагд», проповідях Ки­рила Туровського. Літературну обробку середньовічних притч здійснив Іван Франко у збірці поезій «Мій Ізмарагд».
Сентенція (від лат. — думка, судження) — короткий влуч­ний вислів морально-повчального змісту. Є різновидом афориз­му — узагальненої думки, вираженої в стислій художньо виразній формі.
Сентенція характерна для античної літератури, літератури Відрод­ження і класицизму.
Виразне читання уривків з коментуванням.
1. «Давидові псалми»: «Псалом 1», «Псалом 149». 2. «Суд Соло- мона». 3. «Книга приповістей Соломонових». 4. «Книга пророка Ісаї».
 Бесіда з учнями.
Прокоментувати псалми, які найбільше сподобались.
ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
1. Записати в зошит біблійні вислови, що стали афоризмами.
2. Для самостійного читання: «Псалом 8», «Псалом 13», «Псалом 14», розділи з «Книги приповістей Соломонових» («Навчайтесь мудрості і розуму», «Мудрий проводить чесне життя»); розділи з «Книги пророка Ісаї» («Гл. 45. Безум поганства», «Гл. 53. Жертва отрока Божого»).
 


У випадку копіювання матеріалів на інший сайт обов'язковою є моя письмова згода
та пряме індексоване посилання на linguistika.com.ua
© 2012-2020

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.