Написання складних іменників та прикметників

Тема: Написання складних іменників. Написання складних прикметників

Мета: 1) формування мовної компетентності; учень знає основні праила правопису складних іменників та складних прикметників; уміє застосовувати здобути теоретичні знання під час виконання практичних завдань; наводить приклади складних слів щодо різних правил правопису; 2) розвиток навичок спілкувавання; 3) виховання поваги до рідного слова, патріотизму.

Хід уроку

1. Організаційний етап. Взаємне вітання викладача й студентів; перевірка відсутніх; перевірка зовнішнього стану приміщення; перевірка робочих місць та зовнішнього вигляду учнів; організація уваги.

ІІ. Актуалізація опорних знань. Прийом “Асоціативний кущ”. Асоціації до слів: іменник, прикметник, складні слова.

ІІІ. Пояснення нового матеріалу. Робота у групах ( «Акваріум»). Поділ на групи (Учні називають відомі їм квіти, доки учитель їх не зупинить. Інші повторюють ці ж квіти, що були названі першою частиною учнів. У групи об’єднуються за названими однаковими квітками). І група. З’ясуйте, чому відрізняються за написанням прикметники «синьо-блакитні» та «червоногаряча». Поміркуйте, що означають поєднання слів у складному прикметникові. Зробіть висновок про написання складних прикметників, запишіть висновок до таблиці. Виходить перша група, обговорює завдання, решта учнів уважно слухає. Запишіть до таблиці свої висновки. До решти учнів: Чи погоджуєтеся ви з думкою групи? Чи була їхня думка достатньо аргументованою? Який із доказів ви вважаєте найбільш переконливим? ІІ група. З’ясуйте, чому відрізняються за написанням прикметники «народнопісенна» та «науково-технічний». Поміркуйте, які відношення встановлені між поєднаними словами у складному прикметникові. Зробіть висновок про написання складних прикметників, запишіть висновок до таблиці.  Виходить друга група, обговорює завдання, решта учнів уважно слухає. Запишіть до таблиці свої висновки. До решти учнів: Чи погоджуєтеся ви з думкою групи? Чи була їхня думка достатньо аргументованою? Який із доказів ви вважаєте найбільш переконливим? Робота з підручником. «Читання із позначками» Зіставте свої спостереження з підручником. Прочитайте правила в таблицях на стор. 217. Скористайтеся позначками + – знаю; ! – нове ; ? – потребую допомоги вчителя. Чи потребує хтось допомоги ? Що нового з’ясували, читаючи правило? Допишіть у таблицю нові правила. Інформація для викладача — Додаток А. Особливу увагу звернути на велику кількість прикладів до правил!!! ІV. Первинне закріплення знань. Практичні завдання Робота з підручником Впр.308, 309, 311, с. 217 V. Узагальнення знань, умінь та навичок. Виконання практичних завдань Гра „Хто більше" Пригадайте і запишіть якнайбільше слів, що закінчуються на -фон, та слів, що починаються на теле- (за варіантами). Вправа 1 Утворіть складноскорочені слова, запишіть і поясніть їх вимову. Організація Об’єднаних Націй, Чернівецький національний університет, вищий навчальний заклад, Сполучені Штати Америки, Верховна Рада, театр юного глядача, запис актів громадянського стану, атомна електростанція, персональна електронно-обчислювальна машина, Харківський тракторний завод, нова економічна політика, науково-технічна революція, персональний комп’ютер. Вибірковий диктант Студенти діляться на 2 групи (можливо, за варіантами). 1 група виписує слова, які пишуться разом, 2 група — через дефіс. Унтер\офіцер, вакуум\апарат, пів/аркуша, напів/автомат, соціал\демократ, само\хід, ячміно\житній, вербо\ліз, кисло\солодкий, овоче\сховище, єдино\початок, олійноково\слобідський, м'ясо\молочний, право\бережний, обл\виконком, учитель\фізик, південно\східний, олійно\екстракційний, дизель\мотор, віце\призедент, воле\любний, індо\китайський, радіо\фізичний, пів/відсотка, яйце\подібний, округло/видовжено/яйце/подібний, пів/на/восьму, історико\культурний, розтяг\стиск, їдальня\зимівниця. VІ. Підведення підсумків з оцінюванням (з мотивацією) повідомлення домашнього завдання. Домашнє завдання Напишіть невеликий твір на тему: “Чому я люблю весну?”, використовуючи якомога більше складних іменників та прикметників. Додаток А   Правила правопису складних іменників 1. Разом пишуться: а) Складні іменники, утворені поєднанням за допомогою сполучного звука двох або кількох основ, одна з яких — дієслівного походження: вертоліт, лісосплав, самохід, силосонавантажувач, тепловоз. б) Складні іменники, утворені поєднанням прикметникової та іменникової основ за допомогою сполучного звука: білокрівці, чорногуз, чорнозем. в) Складні іменники, утворені за допомогою сполучного звука від двох іменникових основ: верболіз, лісостеп, носоріг, трудодень, шлакоблок (але людино-день); сюди ж належать іменники, першою частиною яких є незмінний іменник іншомовного походження (тут роль сполучного звука виконує останній голосний першого іменника: автострада, велотрек, радіокомітет).


У випадку копіювання матеріалів на інший сайт обов'язковою є моя письмова згода
та пряме індексоване посилання на linguistika.com.ua
© 2012-2024

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.