«Слово о полку Ігоревім» — найвидатніша пам'ятка літератури Київської Русі. Історична основа «Сло­ва...» - Page 2

Розкриваючи зміст подій, автор розповідає про поведінку окре­мих людей, їхні вчинки, наводить їхні висловлювання, і з цього поступово вимальовуються образи героїв. Людські характери зма­льовані скупо, але в кожному підкреслено найприкметнішу рису: в Ігоря і Всеволода — хоробрість, у Святослава — мудрість, у Ярославни — вірність. І розкриваються ці властивості в найхарактер­ніших для героїв обставинах: воїна — у битві, політика — у про­мові, жінки — в очікуванні повернення коханого.
Центральний образ «Слова...» — Руська земля. У руслі народ­нопоетичних традицій автор оспівує сили природи, широко ви­користовує мотиви давньої слов'янської міфології. Саме тому таким яскравим, живим уособленням є пейзаж у творі. Перед другою битвою з половцями «криваві зорі світ провіщають; чорнії тучі з моря ідуть... Земля гуде. Ріки мутно течуть. Порохи поля покривають».
2. Словникова робота.
Автор — особа, наслідком творчої діяльності якої є художній твір. Автор твору писемної літератури, на відміну від усної народної твор­чості, як правило, відомий. У давній літературі, коли існувала тра­диція не вказувати імені автора на рукописі, імена авторів не завжди відомі, наприклад, драма «Милість Божа...» невідомого автора. Ав­тори окремих творів остаточно не з'ясовані, вчені висловлюють різні припущення. Тривають наукові дискусії навколо авторства «Слова о полку Ігоревім», висунуто кілька гіпотез (від ченця Яна Вишатича, співців Ходини, Митуси, боярина Петра Бориславича до брата кня- тині Ярославни, який брав участь у поході князя Ігоря, та ін.).
Єдність змісту і форми художнього, зокрема літературного твору, зумовлена тим, що зміст твору (проблематика, ідеї, зображувані події і персонажі, висловлені думки і почуття) створений уявою автора і тому існує лише завдяки формі його вираження — словесним обра­зам, композиції, певному порядку розміщення подій у сюжеті, мов­ним засобам відтворення інтонації тощо. Форма є способом органі­зації змісту в художньому творі. Компоненти форми твору можуть або бути більшою мірою пов'язаними з його змістом, як сюжет, ком­позиція, або бути відносно самодостатніми прийомами художньої виразності, як асонанси й алітерації (повтор однакових чи подібних за звучанням голосних і приголосних звуків поезії).
Робота з підручником.
Самостійно прочитати про композицію, жанр, особливості мови.
Обговорення прочитаного з урахуванням складених тез:
1. Композиція
2. Жанр
3. Особливості мови (з прикладами, узятими з твору)
Виразне читання уривків твору.
Бесіда за текстом.
1. Чому так багато творів прадавньої і давньої літератури загину­ло, не збереглося?
2. Яка гіпотеза про авторство «Слова...» є найвірогіднішою?
3. Назвати основні проблеми, що їх порушує автор твору.
4. Який центральний образ «Слова...»?
5. Якою і як змальована природа у творі?
ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
1. Виписати цитати до характеристики Руської землі.
2. Скласти цитатний план до характеристики воїнів-захисників Руської землі.
3. Обговорення виписаних цитат.
 


У випадку копіювання матеріалів на інший сайт обов'язковою є моя письмова згода
та пряме індексоване посилання на linguistika.com.ua
© 2012-2024

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.