Українська мова серед інших мов світу - Page 2

XIX і XX століття — тяжкі сторінки гласних і неглас­них заборон української мови, репресій, утисків, знева­жання. Але український народ зберіг свою мову. В цьому йому допомагала українська інтелігенція — репресована, знищувана, розстрілювана, ганьблена, але нескорена.

У розвиток сучасної української літературної мови, зба­гачення її виражальних засобів шляхом поповнення лек­сики та фразеології, переосмислення існуючої, витворення ідивідуально-авторських тропів, пошуків перлин народ­ної мови внесли свою вагому частку такі українські пись­менники, як П. Тичина, М. Рильський, В. Сосюра, І. Ко­черга, М. Хвильовий, М. Куліш, А. Головко, М. Стельмах, О. Гончар, О. Довженко, А. Малишко, І. Багряний, Є. Гу­цало, Г. Тютюнник, Д. Павличко, І. Драч, Л. Костенко та низка ін.

Період історії України з 1917 року й донині не був одно­значним для розвитку української мови. Об'єднання ук­раїнських земель в одній республіці розширило терито­ріальні межі й сприяло утвердженню єдиної української літературної мови. Проголошена після жовтня 1917 року політика розвитку національних мов і культур не була послідовною. У перші роки радянської влади вона нібито й сприяла розширенню суспільних функцій національних мов, побудові народної освіти рідною мовою, розвитку на­ціональних культур. Проте поступово втрачалися демокра­тичні завоювання, поширювалася русифікація в націо­нальних республіках, звужувалися функції національних мов країни. Українська мова як близькоспоріднена з ро­сійською зазнавала особливо інтенсивного витіснення зі сфер суспільно-політичного життя, що ставало небезпеч­ним для її повноцінного функціонування.

Гарантією успішного розвитку української літератур­ної мови, повнокровного її життя може бути тільки справжня державність українського народу.

Естафету подвижництва на ниві рідної культури пе­рейняли сучасні письменники й інші культурні діячі. Настав час усе вартісне з надбаного в попередні роки ожи­вити й оновити, повернути українському народові.

 

 


У випадку копіювання матеріалів на інший сайт обов'язковою є моя письмова згода
та пряме індексоване посилання на linguistika.com.ua
© 2012-2022

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.