Прізвиська в українській та англійській мовах - Page 2

англiйськiй мовi субстантивацiя i вiдповiдно онiмiзацiя за допомогою конверсiї дуже розповсюдженi. Це пов’язано з особливостями англiйської граматики, де конверсiя поширюється на всi частини мови, а також з можливостями утворення iменникових конструкцiй, кластерiв, де один або кiлька iменникiв виступають у ролi прикметникiв, створюючи таким чином майже необмеженi можливостi для формування будь-яких комбiнацiй у межах одного словосполучення, наприклад: Junior, Brooklyn’s Last Irish Boss, Give ‘Em Hell Harry, Old Sink or Swim.

Процес утворення прiзвиськ в обох мовах може бути комбiнованим, тобто передбачати i семантичну, i граматичну онiмiзацiю. Далi ми розглянемо приклади взаємодiї цих двох процесiв. Граматична онiмiзацiя апелятивiв i граматична трансонiмiзацiя в українськiй та англiйськiй у свою чергу охоплюють цiлу низку процесiв, якi також можуть бути самостiйними або комбiнованими.

Утворення антропонiмiв прямо стосується вивчення морфемного складу власних назв; не всi моделi словотвору загальних назв характернi власним назвам. На думку деяких дослiдникiв, яку ми подiляємо, антропонiмам властивi такi процеси словотвору: афiксацiя (до неї належать суфiксацiя, конфiскацiя та префiксацiя), складання, абревiацiя, скорочення (кiнцеве, серединне й початкове), а також деякi iншi, менш поширенi, як-от плюралiзацiя та сингуляризацiя. Наше дослiдження спрямоване на те, щоб перевiрити, якi з цих процесiв застосовуються для утворення неофiцiйних антропонiмiв в українськiй та англiйськiй мовах.

Шкiльна неофiцiйна антропонiмiя становить найменшу частку матерiалу в обох мовах (приблизно 10 %), тому її найлегше проаналiзувати й порiвняти. Означений тип антропонiмiв має досить помiтнi вiдмiнностi свого формування в дослiджуваних мовах. В українськiй мовi на фонi семантичних способiв утворення прiзвиськ для вчителiв i учнiв (Штатив, Крокодил, Енциклопедiя, Жираф(а)), вирiзняється специфiчний метафоричний семантичний спосiб надання прiзвиськ учителям: Хiмiк (Хiмiчка), Бiолог (Бiологiчка), Географ (Географiчка), Фiзик (Фiзичка), Математик (Математичка), Фiзрук (Фiзручка) i т. п., тобто вiдбувається онiмiзацiя професiй, пов’язаних зi шкiльними предметами. Як бачимо, в цьому типi вчительських прiзвиськ видiляється ще й гендерний складник за допомогою суфiкса -к-, чого майже немає в англiйських прiзвиськах, окрiм антропонiмiв, утворених вiд кiлькох апелятивiв, що мають ознаки гендеру, як-от Actor, Actress чи Prince, Princess. Українськi прiзвиська вчителiв цього типу в жiночому варiантi стають прикладом взаємодiї семантичної та граматичної онiмiзацiї апелятивiв, оскiльки суфiкс -к- в українськiй мовi має семантичне значення жiночого роду, наприклад, журналiст – журналiстка. На вiдмiну вiд української, у британськiй англiйськiй, а також у її американському варiантi представленi всi три семантичнi способи словотвору для формування прiзвиськ учителiв i учнiв: простий, метафоричний та метонiмiчний (наприклад, Chisel, Basher, Killer), а також скорочення (наприклад, Tommy, Daisy, Dick, Sally, Rafe).

Щодо граматичної онiмiзацiї апелятивiв i граматичної трансонiмiзацiї за допомогою скорочення, то, спираючись на опрацьований матерiал, ми виявили, що цей процес може стосуватися будь-якої частини антропонiма: кiнцевої (Мельник – Меля, Боднар – Бодя, Thomas – Tommy, Tosha, Alexandra – Ali), початкової (Robin – Bobbie, Jennifer – Fern), а також серед- ньої (Фельдман – Федiк, Rudolph – Rafe). Трапляються випадки скорочення не однiєї частини, а кiлькох, найчастiше початку та кiнця слова (Elizabeth – Libby, Олексiй – Льоха). Найчастотнiше явище в обох мовах – апокопа, вона становить близько 80 % усiх скорочень (Ronald – Ron), iншi випадки менш поширенi: афереза – 15 %, синкопа – 5 %.

Ще одним досить популярним способом утво- рення шкiльних прiзвиськ в обох мовах є абревiацiя, коли використовуються, як правило, або одна пер- ша, або декiлька початкових лiтер офiцiйних антро- понiмiв, наприклад: ТФ, КК, ВВ, JC, LeahJ, LeahW, SS, T-Rex, V, E, JP, J-Train. Такi прiзвиська станов- лять 5 % усiх англiйських шкiльних неофiцiйних ан- тропонiмiв i лише 2 % українських.

Не можна оминути увагою також фонетичну мовну гру, пов’язану зi складнiстю вимовляння офiцiйного антропонiма або з комiчними асоцiацiями, якi вiн викликає. До неї вдаються для пере- фразування якогось апелятива, найчастiше офiцiйної власної назви, наприклад: Криса Андрiївна вiд Лариса Андрiївна, Urpie, Fonz Beelonz вiд Phone Belongs. Перший приклад поєднує два засоби онiмiзацiї: фонетичну асоцiацiю та трансонiмiзацiю. Серед українських прiзвиськ вiдсоток такого типу словотвору зовсiм незначний, так само як i в англiйськiй мовi, приблизно по 1 %.

Словоскладання належить до продуктивних засобiв словотвору в англiйськiй мовi, наприклад: JaybeeBaby, Carrothead, Chickenleg, Lovescats. Причому цей процес може поєднуватися iз трансонiмiзацiєю: Ashbug – це прiзвище, поєднане з апелятивом. В українськiй мовi таке явище теж присутнє, хоча менш поширене (наприклад, Жиртрест). На цей спосiб в українськiй мовi серед опрацьованого матерiалу припадає лише 3 %, а в англiйськiй – приблизно 15 % прiзвиськ.

Друга тематична група – прiзвиська полiтикiв i громадських дiячiв – є найчисленнiшою, а, отже, найрiзноманiтнiшою з погляду онiмiзацiї. В англiйськiй мовi серед цього типу неофiцiйних антропонiмiв теж виявленi особливостi граматичного словотвору. Потрiбно зауважити, що саме в цiй групi все-таки найбiльше спiльних для двох дослiджуваних мов явищ.

Як уже зазначалося, i в англiйськiй, i в українськiй мовах спiльним засобом онiмiзацiї апелятивiв є семантична онiмiзацiя. Ця група прiзвиськ не стала винятком. Щодо граматичних засобiв онiмiзацiї та трансонiмiзацiї, то й тут багато спiльного:

- скорочення рiзних типiв (Льоня, Вiтя, Юля, Тимоха, Сан Санич, Омеля; Slick Willie, Teflon Ron, Jerry);

- абревiатури (МАЗ, завгар, BJ Clinton);

- складання основ (Landslide Lyndon) було виявлено поки що тiльки серед прiзвиськ англiйською мовою, а отже, може теоретично становити типологiчну особливiсть словотвору неофiцiйної антропонiмiї в цiй мовi;

- фонетична мовна гра (Адам Іванович – Саддам Іванович, Commander-in-Thief);

- суфiксальна деривацiя (Стаканний, Alarmist Ike, The Trickster).

Цей останнiй вид граматичної онiмiзацiї має своєрiднiсть в англiйськiй мовi. Особливий суфiкс -azza (-ozza, -ezza) з’явився спочатку в регiональному австралiйському варiантi англiйської мови, а потiм його запозичили британськi мовцi. Припускають, що цей суфiкс набув поширення в Британiї з 1968 р. завдяки телесерiалу з Barry Humphries у головнiй ролi, який i мав прiзвисько Bazza. Нинi цей суфiкс використовують для утворення i чоловiчих, i жiночих прiзвиськ, причому лише серед публiчних людей (чоловiчi: Bozza – Boris Johnson, Chazza – Charles; жiночi: Shazza – Sharon Osbourne, Maria Sharapova, Ozzy – Osbourne, Shezza – Sheryl Crow). В українськiй мовi не виявлено дiалектних впливiв на формування прiзвиськ у жоднiй тематичнiй групi, тому можемо припустити, що це також типологiчна особливiсть словотвору неофiцiйних антропонiмiв англiйської мови.

Отже, аналiз зiбраного матерiалу виявив, що найчастiше прiзвиська утворюються за допомогою семантичної онiмiзацiї, а щодо граматичних засобiв онiмiзацiї, то це – суфiксацiя, складання, абревiацiя, скорочення, що може бути кiнцевим, серединним i початковим.

 

 


У випадку копіювання матеріалів на інший сайт обов'язковою є моя письмова згода
та пряме індексоване посилання на linguistika.com.ua
© 2012-2021

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.