Програма з українського ділового мовлення для студентів ВНЗ економічного фаху - Page 2

 

ПРОГРАМА КУРСУ

І модуль. Норми сучасної української літературної мови в професійному спілкуванні.

Мова і професія. Мовна політика в Україні. Поняття літературної мови. Роль мови у суспільному житті.

Особливості професійного спілкування. Мовленнєвий етикет. Вимоги до оформлення рефератів.

Орфоепічні норми літературної мови. Наголошування слів. Засоби милозвучності української мови.

Передача слов’янських власних назв українською мовою. Чоловічі та жіночі імена по батькові. Орфографічні та технічні правила переносу слів.

Правопис іншомовних слів. Їхнє вживання та узгодження. Українська латиниця. Правопис складних іменників

Складні випадки словозміни іменників. Особливості вживання та творення кличного відмінка іменників. Уживання великої літери

Творення ступенів порівняння прикметників. Особливості вживання займенників. Дієслівні форми та їх функціонування

Відмінювання числівників. Узгодження числівників з іменниками.

Службові частини мови: написання частки не з різними частинами мови, прийменник ПО в українській мові.

Особливості використання вставних слів, словосполучень, речень у синтаксисі офіційно-ділового стилю, розділові знаки при них

ІІ модуль. Основи публічного виступу перед аудиторією.

Риторика. Виражальні засоби риторики (порівняння, метафора, протиставлення, парадокс, цитування, заклик, гіпербола, риторичні запитання).

Практичні основи виступу перед аудиторією: звертання, інтонація, взаємодія зі слухачами, темп і гучність виступу, поведінка під час виступу.

Основні вимоги до написання та виголошення виступу перед аудиторією.

Виступ перед аудиторією.

ІІІ модуль. Укладання професійних документів.

Поняття про документ. Культура писемного ділового спілкування.

Конспект як різновид стислого переказу висловлювань. План. Тези

Укладання документів щодо особового складу.

Укладання довідково-інформаційних документів.

Укладання обліково-фінансових документів.

Укладання документів з господарсько-договірної діяльності.

 

САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ

Модуль

Тема

Вказівки до виконання

І

Особливості вживання та творення кличного відмінка іменників. Уживання великої літери.

Укласти конспект з поданої теми, кожне положення підтверджуючи прикладами.

І

Творення ступенів порівняння прикметників. Прикметники, що не утворюють ступенів порівняння.

Укласти конспект з поданої теми, кожне положення підтверджуючи прикладами.

ІІ

Теоретико-практичні основи виступу перед аудиторією.

Написати реферат.

*Перелік тем для рефератів див. під таблицею самостійної роботи

ІІІ

Офіційно-діловий стиль в українській мові.

Написати повідомлення про офіційно-діловий стиль в українській мові.

ІІІ

Укладання конспекту, плану та тез.

Укласти конспект, написати тези та скласти план до запропонованої викладачем статті.

ІІІ

Написання замітки до газети

Написати замітку до газети на запропоновану викладачем тему

ІІІ

Написання наукової статті з обраного фаху

Написати статтю в науковому стилі з обраного фаху

 

Перелік тем для рефератів

1.        Дискусія як один із видів спілкування з аудиторією.

2.        Ораторське мистецтво як умова переконання.

3.        Вербальні засоби спілкування з аудиторією.

4.        Невербальні засоби спілкування з аудиторією.

5.        Психологічні основи спілкування з аудиторією.

6.        Етичні основи спілкування з аудиторією.

7.        Етапи підготовки до виступу.

8.        Виступ перед негативно налаштованою аудиторією.

9.        Спілкування як науково-практична проблема.

10.    Етика й культура спілкування.

11.    Моральні передумови ділового спілкування.

12.    Психологічна основа спілкування.

13.    Культура слухання.

14.    Культура говоріння.

15.    Бар’єри на шляху до взаєморозуміння.

16.    Стратегії та тактики спілкування.

17.    Стилі спілкування.

18.    Способи впливу на аудиторію під час спілкування.

19.    Моральні норми та принципи, їх значення для досягнення високого рівня культури спілкування.

20.    Паралінгвістичні та екстралінгвістичні засоби спілкування.

21.    Види та рівні спілкування.

22.    Роль міжособистісних взаємин у спілкуванні.

23.    Спілкування як взаємодія.

24.    Структура та функції спілкування.

25.    Психологія публічного виступу.

26.    Підготовка до публічного виступу.

27.    Поведінка оратора перед аудиторією.

28.    Види публічних виступів.

 


У випадку копіювання матеріалів на інший сайт обов'язковою є моя письмова згода
та пряме індексоване посилання на linguistika.com.ua
© 2012-2022

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.